İksa Çalışamaları

Zemin Islahı
Yapılaşmanın artmasıyla kullanılabilir sağlam zeminli yerlerin azalması, uygun olmayan zeminler üzerinde bina inşasını zorunlu hale getirmiştir. Şehirlerde yeni imara açılacak yerler, sanayi bölgeleri ve entegre üretim yapan fabrikalar için ihtiyaca cevap verecek büyük alanların bulunması zorlaşmaktadır. Bu zorunluluğun sonucunda, zayıf temel zemini özelliği gösteren alanlar, istenmese de kullanıma açılmaktadır.
İşte bu noktada İstanbul Yapı, zayıf zeminler üzerine kurulan yapılaşmanın beraberinde getirdiği mühendislik problemlerini ayrıntılı bir şekilde çözümlemekle kalmayıp yeni yöntem ve teknikler geliştirilerek sorunlara çözüm bulabilmektedir.
İstanbul Yapı, zemin iyileştirmeleri için mevcut zemine göre yapı temelleri projelendirebilmekte ve zayıf zemin yerine taşıma gücü yüksek olan zeminler çözümleyebilmektedir.
Bu bağlamda taşıma gücü zayıf olan zemine uygun bir yöntemle geçiş çözümleri üreterek temelleri sağlam tabakalar üretebilmekte ve inşa edilebilir zemin özellikleri olan çözümler sunmaktadır.
İstanbul Yapı, zemin stabilizatörü uygulamalarıyla gevşek toprak tabakalarını, kil içeren katmanları, dağınık serbest halde olan granüllü toprak ve kum katmanlarını güçlendirmektedir. Böylelikle yüzeye yakın yer altı sularının sebep olabileceği “Zemin Sıvılaşması” önceden önleyebilmektedir. Uygulandığı zemin ıslah çalışmalarıyla zemin katmanları su geçirimsiz hale geldiğinden yeraltı kimyasallarına karşıda dayanıklılık sağlanmaktadır. Finalde temel altında su geçirimsiz tabaka oluşturulduğundan betonarme yapıda oluşabilecek korozyon da önlenmiş olmaktadır.

Zemin Araştırma
Binaların jeolojik olaylar karşısındaki durumları ve tepkimeleri konusunda, inşaat öncesinde, inşaat sırasında ve sonrasında bilgi sahibi olmak ve doğru bir yapı tekniği uygulama süreci zorunludur. Bu amaçla, bina zemininin bulunduğu yerin altındaki jeolojik tabakaların strüktürel olarak saptanması, üzerine kurulacak yapının güvenliği bakımından hayatıdır.
Bu noktada yer derinlikleri, kalınlıkları, yoğunlukları, elektrik özdirençleri, sismik hızları, ivmesi, yeraltı suyu derinliği ve diğer dinamik parametreler ile deprem davranışları arasında korelasyonlu ilişki analizleri “Zemin Araştırması” veya “Zemin Etüdü” yapılarak elde edilmektedir.
İstanbul Yapı'nın uzman personeli, zemin araştırması, sismik, elektromanyetik, gravite ve radyoaktivite gibi başlıca bilimsel yöntemleri, güvenilir sonuçları elde etmek için kullanmaktadır.

Temel Kazık
İstanbul Yapı, yöntem olarak yapılacak projenin temelinden %95 oranında ne kadar hafriyat çıkacağını, bu hafriyatın ne kadarlık kısmının daha sonra tesviye ve dolgular için kullanılacağını hesaplar. Taşıma için gereken kamyon miktarını ve taşıma mesafesini belirler. Kazılacak temelin yakınlarındaki bina ve benzeri yapıların güvenliğini öncelikle sağlar.
"Temel Kazısı" tapılacak zeminin kumluk, bataklık veya yeraltı su düzeyinin yüksek olup olmasına bağlı olarak ne tür bir "İksa" yönteminin veya yöntemlerinin kullanılacağına karar verir. Açılacak çukurlar ile kazı sırasında ortaya çıkan su tahliyesini sağlar. Bataklık zeminlerde ise temel altına filtre çakılı ile drenaj tabakası oluşturarak işlemi bitirir.

Fore Kazık
Yüksek teknoloji ürünü güvenlikli binaları inşa etmek, binaların temellerinin sağlamlığı ile doğru orantılıdır. Her türlü olumsuz dış etkene ve özellikle deprem gibi doğal olaylara dayanıklı yapılar inşa edilirken temel kazı tekniklerinin önemi artmaktadır.
İstanbul Yapı, "İksa" temel kazısının en önemli başlangıç aşamasında, zeminlerdeki hareket potansiyeli olan lokasyonları tespit etmek ve buralarda meydana gelecek kaymaları önlemek için uygulanan bir yöntemdir.
Temel kazılarındaki çeşitli "İksa" uygulamaları, arazinin yapısına ve yanal basınçlara göre yöntem belirlenmesini ve kademeli olarak hafriyat alınmasını gerektirir.
İstanbul Yapı, uzman kadrosu ve yeterli ekipmanı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun her türlü "Derin Kazı" "İksa" "Fore Kazık" "Mini kazık" "Zemin Araştırma" "Ankraj" "Zemin Islahı" ve "Derin Temel Sistem Uygulamaları"nı gerçekleştirmektedir.

İksa-Derin Kazı
Yeraltı otoparklarında, metro istasyon binalarında ve temeli derin kazılmak zorunda olan gökdelen gibi binalarda yerden kazanmak amacıyla derin kazı çalışmalarına ihtiyaç vardır.
İstanbul Yapı'nın uzman personeli, ilkin arazi yapısına ve yanal basınçlara göre yöntem belirleyerek kademeli hafriyat uygulamasıyla birlikte "İksa Sistemi"ni bir bütün olarak derin kazıya uygulamaktadır. Uygulamada, "Fore Kazık" ve "Mini Kazık" yöntemleri ile birlikte "Ankrajlı İksa" ve "Zemin Çivili İksa" gibi yöntemleri ihtiyaca göre entegre ederek uygulama yapmaktadır.

Ankaraj
Bir yapı elemanını, başka bir malzemeye veya elemanın içine sokarak sabitlenmesi yöntemiyle birlikte çalışır hale getirme işlemine “Ankraj” denilmektedir. Betonarme yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanması, bir yapı öğesini kagir bir bölüme kenetle tutturma veya demirleme, şev stabilitesini sağlama gibi iksa yöntemleri, “Ankraj” olarak geçmektedir. Ankraj, binanın zamanla yerine oturması ile oluşabilecek çatlaklara önüne geçerek sağlam bir güvenlik sağlamaktadır.
İstanbul Yapı’nın uzman kadrosu, binalar için kalıcı bir çözüm olan "Ankraj Uygulamaları"nı, doğru hesaplama ve temizleme ile yaparak beton ve çeliği ömür boyu ayrılmaz şekilde birleştirmektedir.
İstanbul Yapı, en güvenilir analiz / tespit sistemiyle paslanmayacak, gevşemeyecek, genleşip çözülmeyecek özelliklerde uzun yıllar dayanacak şekilde ankraj uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Mini Kazık
"Zemin İyileştirme ve İksa" sistemlerinde yaygın olarak kullanılan 25-30 cm çaplı kazık uygulamalarına “Mini Kazık” olarak ifade edilmektedir. Ekipman ve makine ölçüleri fore kazık ve jet grout sistemlerine göre daha küçük olduğundan tercih edilmektedir. Mini kazık, 12 ila 15 metre derinliğe kadar olan "İksa" uygulamalarında ve "Temel Altı Zemin İyileştirme" işlerinde tercih edilmektedir.
"Mini Kazık"lar, üst kısmındaki demir filizlerine kafa kirişleri ile bağlanarak birlikte çalıştırılır. İksa uygulamalarında ise daha çok "Ankraj"lı kullanım tercih edilir.
İstanbul Yapı’nın proje ekibi kazıkların zemine işaretlenmesini sağlayıp kazık makinesi ile delgi işlemlerini yaptıktan sonra demir donatıyı kuyu içerisine indirerek beton döküm aşamasında işlemi sonuçlandırmaktadır.